headerkuva vuosikertomus2019 4

Personalens kunskapsnivå och välbefinnande

Skriv ut sidan

Personal

Medelantalet anställda under räkenskapsåret var 35 i Östra Nylands Avfallsservice Ab och 41 hos Rosk'n Roll Oy Ab. Totalt sysselsatte Rosk'n Roll avfallshanteringstjänsten i genomsnitt 76 personer.

Vi strävar efter att utnyttja utbudet av arbetskraft inom tredje sektorn och att erbjuda sommarjobb och praktikplatser till studerande alltid då det är möjligt. År 2018 erbjöd vi arbete för 15 sommararbetare (skolelever och studerande). Utöver dessa anställde vi en projektarbetare och två personer som vid behovkom till jobbet. 

Aktiv UUA-verksamhet  

Personalens arbetsförmåga befrämjades genom att bl.a. ekonomiskt stöda motions- och kulturintressen samt genom att ordna gemensamma utbildningstillfällen för personalen.

Företagshälsovården konkurrensutsattes för att stöda arbetstagarnas välmående och goda hälsotillstånd  

Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab hade tidigare skilda avtalsparter som stod för tjänsterna inom företagshälsovården. I slutet av år 2018 sammanslogs dessa och från och med 1.1.2019 valdes Mehiläinen Oy till vår företagshälsovårdspartner. Mehiläinen Oy har sina verksamhetsställen heltäckande på hela vårt verksamhetsområde.  

Planeringsarbetet för jämlikhet och likvärdighet påbörjades  

Jämlikhetsplanen är en lagstadgad plan för att befrämja jämställdhet och förbättra kvinnors ställning. Att säkerställa en jämlik lönenivå mellan könen spelar en central roll i planen. I planen behandlas dessutom jämlikhet i samband med rekryteringar, under karriärstegen och i arbetsvardagen.   

Hos oss grundades en arbetsgrupp för att göra upp jämlikhetsplanen. I arbetsgruppen sitter bl.a. förtroendemannen, arbetarskyddsmäktige samt arbetarskyddschefen som medlemmar. Arbetsgruppen fick även som uppdrag att göra upp en likvärdighetsplan. Likvärdighetsplanen är mer omfattande än jämlikhetsplanen och omfattar alla slag av ojämlikt bemötande i arbetslivet. Planeringsarbetet fortsätter under år 2019.

Vi utformade ett arbetsgivarlöfte

För att säkra att vi även i fortsättningen får duktiga proffs till Rosk´n Roll, genomförde vi år 2018 ett projekt för att göra rekryteringskommunikationen klarare.

För att löftet skulle motsvara verkligheten, tog vi reda på våra arbetstagares tankar om Rosk´n Roll som arbetsgivare, med en anonym förfrågan. Utgående de svar vi fick, utarbetade vi ett arbetsgivarlöfte, som förutom att det stöder rekryteringskommunikationen för nya personer också är ett löfte åt oss alla som jobbar i huset. Inom samma projekt producerade vi två videor som kan utnyttjas i rekryteringskommunikationen.