monilokero 1344x400

Avhämtning av avfall

Skriv ut sidan

Vi sköter om invånares, sommargästers och offentliga aktörers avfallshantering på vårt verksamhetsområde. Transporten av blandavfall från hemmet till behandlingen är en kommunal service. Till våra uppgifter hör att konkurrensutsätta de avfallstransporter som kommunen ansvarar för enligt de krav som ställs i lagstiftningen. Vi ansvarar dessutom för avfallsbilarnas rutter, fakturering och kundservice.

AVHÄMTNING AV AVFALL
Bostadsfastigheter (stadigvarande) som omfattas av avfallshanteringen 61 015
Fritidsbosträder som omfattas av avfallshanteringen 28 915
Tömningar av blandavfallskärl under året 1 579 441
Genomsnittligt tömningspris för blandavfallskärl, moms 0 %, 240 l kärl, € 5,08
Grundavgift för fast bostad, 0 %, € 1,88

 

BOSTADSFASTIGHETERNAS TILLHÖRIGHET TILL AVFALLSHANTERINGEN: RELATIVA ANDELAR AV OLIKA ANSLUTNINGSSÄTT*

* Inkl. fast- och fritidsbostäder

 

Över 90% av husbolagen, som är insamlingsskyldiga för separat insamling på vårt verksamhetsområde, är med i den fastighetsspecifika insamlingen av nyttoavfall   

Vi vill för vår del starkt främja återvinning av nyttoavfall. Vi ställde som mål för år 2018, att det till den separata insamlingen för nyttoavfall (förpackningsglas, metall och kartong) och bioavfall som vi påbörjade 2017, skulle i slutet av år 2018 ingå över 90 % av alla de husbolag som är insamlingsskyldiga för separat insamling, och som har tekniska förutsättningar till att börja insamlingen.  

En central metod för att utvidga insamlingen av nyttoavfall var informations­förmedlingen till disponenterna på vårt verksamhetsområde. Vi tog direkt kontakt med dem både per brev och elektroniskt och uppmuntrade dem i ärendet. Speciellt glädjande var att det mål vi ställde angående den fastighetsspecifika insamlingen av nyttoavfall nåddes redan i oktober.” 

Servicechef Marko Printz

kunder (st.) som omfattas av separat insamling av nyttoavfall i slutet av året* 2017 2018
Bioavfallsinsamling 2 998 3 274
Kartonginsamling 1 483 1 969
Metallinsamling 246 414
Glasförpackningsinsamling 243 412

*Inkl. alla kunder som har anslutit sig till den kommunala tjänsten, såsom bostadsaktiebolag och skolor

Också plast till återvinning direkt från gården  

Våra kunder ansåg att det nätverk av insamlingspunkter för förpackningsplast, som tidigare endast fanns vid ekopunkterna och organiserades av Finlands Förpackningsåtervinning Rinki Ab, var för glest. Vi svarade år 2018 på kundernas behov av denna slags service genom att påbörja en frivillig fastighetsspecifik insamling av förpackningsplast: vi erbjöd skilda insamlingskärl direkt till husbolagens gårdar och tillsatte plastinsamlingen som en del av vår flerfackstjänst.   

Då det gällde fastighetsspecifik insamling av plastförpackningar, dvs. ett skilt insamlingskärl för förpackningsplast, var vår primära målgrupp större bostadsaktiebolag, men även mindre fastigheter kunde från första början ansluta sig till insamlingstjänsten. Även de som bor i egnahemshus har möjlighet att skaffa ett insamlingskärl för förpackningsplast tillsammans med sina grannar.  

Vi kunde börja insamlingen av förpackningsplast i oktober 2018. Detta föregicks av utredningar angående genomförandemodell, val av samarbetsparter och kartläggning av insamlingsplatser och såklart informationsförmedling till disponenterna och direkt till invånarna på vårt verksamhetsområde. Det var fint att se att plastinsamlingen genast väckte ett intresse och att så många fastigheter inom kort anmälde sig till insamlingen så vi kunde starta vår nya tjänst.”

Servicechef Marko Printz 

Vi förnyade vår flerfacksinsamling på basis av en omfattande utredning – plast och bioavfall togs med  

Vi började som banbrytare med flerfackstjänsten i Östra-Nyland ursprungligen redan år 2012. I flerfackstjänsten har avfallskärlet separata fack för insamling av olika avfall. Flerfackskärlet töms av en specifik insamlingsbil, som också är indelad i flera fack och som håller avfallet separat under hela insamlingen.    

År 2017 påbörjade vi ett forskningsprojekt angående vår flerfackstjänst och projektet färdigställdes i augusti 2018. Målet med projektet, som stöddes av Miljöministeriet, var att öka på återvinningsgraden av hushållsavfall och utveckla ett mer fungerande avfallsinsamlingssystem med flerfackskärl. Resultatet från undersökningen användes då den nya flerfackstjänsten utvecklades.  

Vi påbörjade avfallsinsamlingen med flerfackskärl enligt det nya konceptet i september 2018 i Västra Nyland och efter det i Östra Nyland. En del av hushållen som anslöt sig till tjänsten var nya flerfackskunder och en del var redan med sedan tidigare i Rosk'n Rolls flerfackstjänst. I slutet av år 2018 ingick redan närmare tusen hushåll i avfallsinsamlingen med flerfackskärl.  

“I den nya flerfackstjänsten finns det två avfallskärl på gården. Det ena kärlet är ett nyttoavfallskärl med fyra fack, där man sorterar kartong, metall, förpackningsglas och kundernas högt önskade förpackningsplast. I det andra kärlet insamlas antingen enbart blandavfall eller alternativt kan även bioavfall inkluderas. I detta fall levereras ett tvåfackskärl vid sidan om nyttoavfallskärlet, där bland- och bioavfall sorteras separat.” 

Servicechef Tuija Klaus