henksu munchen 1344x400

Fusionsledarens översikt

Skriv ut sidan

Den rättsprocess som inleddes mot Östra Nylands Avfallsservice Ab:s och Rosk'n Roll Oy Ab:s fusion nådde äntligen efter fem år sitt slut på våren 2018 till bolagens och fusionens fördel. De sista juridiska skeden i fusionen påbörjades raskt efter högsta domstolens beslut och det nya fusionerade Rosk'n Roll började sin verksamhet i början av 2019. Bolagen har använt den långa väntetiden till godo genom att samordna sina interna processer och sin praktiska verksamhet så att de redan under några års tid arbetat operativt enligt en modell med ett bolag. På så sätt märktes inte det juridiskt- administrativa skiftet längre som en stor förändring för våra kunder eller vår personal.

De båda fusionerade bolagen gjorde ett ekonomiskt gott resultat år 2018. Resultatet har nåtts utan att det behövts höjas på de väsentliga kundavgifterna på flera år. Den effektivt skötta lagstadgade avfallsservicen för bostadsfastigheter, samt även avkastningen från de avfallsmängder som marknadsmässigt mottagits har påverkat resultatet. Den goda ekonomiska situationen möjliggör att det under de närmaste åren kan på ett betydande sätt investeras i behandlings­områden och göras grundliga förbättringar på avfallsstationerna för att stöda den lokala cirkulära ekonomin.

Ändringarna i avfallslagen under den senaste tiden har begränsat de kommunalt ägda avfallsbolagens, som Rosk'n Rolls, möjligheter att erbjuda marknadsmässiga avfallstjänster till företagen på sitt område. En fördel i denna situation har varit att de båda fusionerade bolagen redan år sedan har valt tjänsteleveransavtal istället för investeringar i egna behandlings­anläggningar som sitt verksamhetssätt angående avfallshantering. På detta sätt har vi enkelt kunnat anpassa oss till den ändrade författningsmiljön. Dessutom har vi grundat två avfallsbolag som är verksamma på marknaden och vilka vi är delägare i. Genom bolagen kan Rosk'n Roll även i nuläget erbjuda småföretag och de mellanstora företag på sitt område sådana lokala avfallstjänster och tjänster inom cirkulär ekonomi, som de behöver.

I och med fusionen når två skilda avfallsbolags långa historia sitt slut. När två välskötta och starka bolag sammanför sina krafter har det nya Rosk'n Roll ännu bättre förutsättningar än tidigare att producera bra återvinnings- och avfallsservice för kunderna och vår miljö.

Jag vill rikta mitt varmaste tack till intressentgrupper, ägarkommunerna, de båda bolagens styrelser och framför allt vår utmärkta och kunniga personal för ett framgångsrikt verksamhetsår 2018. Den oförväntat långa fusionstiden blev det nya bolagets fördel och styrka. Detta hade inte varit möjligt utan er allas arbetsinsats och genuina sätt att binda er till det här.

Jukka Paavilainen
fusionsledare och Rosk'n Roll Oy Ab:s verkställande direktör