haketus 1344x400

Avfallsbehandling och nyttoanvändning

Skriv ut sidan

Våra avfallscentralers (Munka i Lojo och Domargård i Borgå) viktigaste verksamhet är att ta emot och förbehandla avfallsflöden samt styra dem vidare till behandlingsanläggningar. Avfallscentralerna har blivit mellanterminaler för återvinningsmaterial. 

På avstjälpningsplatserna deponeras numera endast asbest, aska, byggavfall som inte kan utnyttjas samt vissa sådana avfallspartier från industrin och rejekt från behandlingsanläggningar som inte kan utnyttjas som material eller energi. Förbudet att deponera organiskt avfall på avstjälpningsplatserna trädde i kraft 2016.

MATERIALFLÖDEN 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Blandat kommunalt avfall kg/inv 309,2 284,1 287,6 286,2 285,6 299,0
Separat insamlat bioavfall kg/inv  25,6 25,8 25,1 26,8 25,4 27,2
Farligt avfall från hushåll kg/inv  13,7 14,3 14,2 14,3 15,2 16,2

 

ÅTERVINNING AV KOMMUNALT AVFALL 2014 2015 2016 2017 2018
Från kommunalt avfall till materialåtervinning (%) 18,8 20,8 20,6 21,8 22,5
Från kommunalt avfall till energiutnyttjande (%) 57,6 61,8 72,3 74,0 72,4
Från kommunalt avfall till avstjälpningsplats (%) 20,8 12,7 0,7 1,6 3,4

 

Ett elektroniskt service- och underhållssystem togs i bruk på avfallscentralerna och avfallsstationerna  

På avfallscentralerna och avfallsstationerna togs år 2018 i bruk ett nytt elektroniskt service- och underhållssystem för vår personal. Systemet inkluderar följande helheter: informationshantering, som hör ihop med underhåll och service av anläggningar och apparater, register över apparater, kontroll över arbetet på fältet samt en mobil dagbok där man kan anteckna observationer. I systemet inför man också bl.a. säkerhets- och miljöobservationer.  

Det nya systemet, som också går behändigt att använda med mobilapparater, underlättar vår personals arbete då dokumentering, observationer och exempelvis bilder finns under samma enhet och kan användas jämsides vid fältarbetet.”

Regionchef Jani Immonen 

Byggarbetet på det första ibruktagningsskedet av avfallscentralen i Sköldvik påbörjades  

I Sköldvik i Borgå påbörjar enligt planerna i början av år 2020 avfallscentralens verksamhet, som genomförs av Rosk'n Roll, och betjänar den cirkulära ekonomin och aktörer inom miljöteknologibranschen.  Området började byggas genom att spränga stenmaterial redan år 2011 och avfallscentralen tas i bruk stegvis. Området erbjuder i framtiden mångsidiga möjligheter till modern materialbearbetning och återvinning nära huvudstadsregionen och den stora industrikoncentrationen.   

År 2018 påbörjades byggarbetet i det första ibruktagningsskedet av avfallscentralen i Sköldvik. Under första skedet byggs det på området vattenkontrollsystem, behandlingsfält på olika nivåer, de första gatorna och de vågbyggnader och -system som mottagningsfunktionerna kräver. Bergssprängningarna och -krossningarna på området fortsätter ännu under flera års tid.  

Under verksamhetsåret påbörjades ett flertal separata entreprenader, som koncentrerade sig på infrastrukturen på området, transportavloppet samt byggnadsentreprenaden av bassängen och området. Arbetet pågår nästan hela året 2019.”

Byggchef Tommi Itkonen

förflyttningstransporten av blandavfall övergick man till att använda bränsle med låga utsläpp  

År 2018 konkurrensutsatte vi största delen av våra förflyttningstransporter av blandavfall så att bränsle med låga utsläpp gynnades då offerter valdes.  Förflyttningstranporter är transporter där blandavfall, som först samlats in från fastigheter till avfallscentraler sedan transporteras med stora fordon från vår avfallscentral vidare till avfallsbehandlingsanläggningen.  

Vi utformade vår anbudsbegäran för förflyttningstransporterna så att vi uppmuntrade, med en koefficient som påverkade jämförpriset, att erbjuda alternativa, mer miljövänliga bränslen. Då vi planerade modellen fick vi expertishjälp av Motiva, som är ett statligt bolag för hållbar utveckling, och som hjälpte att överväga de olika bränslenas miljöverkningar.

Behandling och nyttoanvändning 

Största delen av avfallet utnyttjas som råmaterial för nya produkter eller som energi. Rosk'n Roll avfallshanteringstjänsten verkar inom återvinningskedjan för avfall tillsammans med experter inom branschen.

Läs mer: Vad händer med avfallet?