kaasulaitos Tarmola 1344x400

Deponigas

Skriv ut sidan

Deponigas uppstår av organiskt avfall som bryts ner i deponin. Deponigas inverkar på den globala uppvärmningen och kan lokalt orsaka luktolägenheter. Deponigas samlas in från deponin och målet är att utnyttja gasen som värme och el. Om återvinning inte är möjligt, bränns gasen i en fackelbrännare och omvandlas till en mera miljövänlig form. 

Värmeenergi av deponigas, värmeanläggningen invigdes i Borgå  

Vi lät bygga en egen värmeanläggning i anslutning till ett av Borgå Energis större fjärrvärmeverk på industriområdet i Östermalm i Borgå. Där bränns den deponigas som samlas in på avfallscentralen i Domargård och den energi som därmed produceras matas in till fjärrvärmenätet. Vi ingick ett leveransavtal med Borgå Energi om att leverera energi. Anläggningen invigdes 26.3.2018.  

I praktiken fick vi i mars beredskap för vår biogasanläggningsverksamhet. Här började en optimering av gasinsamlingen, alltså att hitta rätt nivå och standard på gasmängden och kvaliteten och att justera dem för att uppnå en så produktiv verksamhet i anläggningen som möjligt. I tekniken måste även vissa små ändringar göras i värmeanläggningen. Produktionen i anläggningen tas i bruk på våren 2019.  Som effektivast räcker den energi som fås från deponigasen till att värma upp cirka 500 egnahemshus.”     

Verkställande direktör (Östra Nylands Avfallsservice) Vesa Heikkonen 

Tilläggsinformation om ämnet

 

DOMARGÅRDs avfallscentral 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 
Mängden samlad deponigas (milj. Nm3)  0,79 0,77  1,43  1,40  1,36  0,95  0,92 
Metanutsläpp (ton), beräknat med FOD-modellen  1401 1545  1315  1275  1550  1258  1070 
Uppsamling av deponigas (%)  33 27  37  31  26  25  24 
Metanhalt i deponigas (%)  43 46  46  44  39  40  34 

 

MUNKA avfallscentral 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 
Mängden samlad deponigas (milj. Nm3) 0,56 0,69 0,96 0,89 0,52 0,56 0,70
Metanutsläpp (ton), beräknat med FOD-modellena 1829 1833 1653 1520 1452 1227 1217
Uppsamling av deponigas (%) 21 20 25 25 20 21 25
Metanhalt i deponigas (%) 52 52 53 53 54 48 54