Tasausallas 1344x401

Avloppsvatten

Skriv ut sidan

I avfallscentralerna hålls förorenat och rent vatten åtskilda med hjälp av olika konstruktioner. Förorenat vatten är huvudsakligen regnvatten från deponier eller behandlingsfält och leds via en utjämningsbassäng till avloppsreningsverk. Rent vatten som har regnat på vägområden och fält leds ut i terrängen som sådant. 

Vattenkvaliteten granskas regelbundet både på avfallscentralens område och i diken och vattendrag utanför området. Vi följer även upp grundvattnets kvalitet och tillstånd på området. Granskningarna görs i enlighet med sådana granskningsprogram som myndigheterna har godkänt. Vattnens kvalitetsprov tas av en certifierad provtagare och analyserna utförs i ackrediterade laboratorier. Dessutom följer vår personal varje vecka upp avloppsvattnets egenskaper.

 

observation av avloppsvattnet vid DOMARGÅRDs avfallscentral 2018 OBSERVATIONSTÄTHET observationspunkter ANALYser per år
Avloppsvatten 3 x år 4 75
Grundvatten i omgivningen 3 x år  353 
Ytvatten i omgivningen 3 x år  429 

 

OBSERVATION AV AVLOPPSVATTNET VID MUNKA avfallscentral 2018 OBSERVATIONSTÄTHET OBSERVATIONSPUNKTER ANALYSER PER ÅR
Avloppsvatten 1–7 x år 7 284
Grundvatten i omgivningen 1–2 x år 9 262
Ytvatten i omgivningen 2–4 x år 4 218